ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Giới thiệu sách : Làm chủ việc tự học
𝑳𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒉𝒐̣𝒄 = 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑺𝒆𝒍𝒇-𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 / 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑯𝒐𝒍𝒍𝒊𝒏𝒔 ; 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑯𝒖𝒂̂́𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉. – 𝑻𝒑. 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 : 𝑳𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒙𝒂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊, 2020.
------
✍Cuốn sách nằm trong Bộ sách KHOA HỌC KỸ NĂNG CHO THỜI ĐẠI MỚI giúp bạn tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết nhất để bước vào thời đại mới – thời đại của việc tự học, tư duy độc lập, tinh thần kỹ¬ luật cao và sự nhạy bén trong quá trình tiếp thu những thành tựu mới.
✍Cuốn sách giúp bạn đọc làm thế nào để:
👉Xác định mục tiêu tự học cụ thể và thiết thực?
👉Tự học bất cứ thứ gì với thời gian hạn chế?
👉Không bỏ dở việc tự học giữa chừng?
✍Mục đích của cuốn sách này là làm vơi đi một số khó khăn đó và giúp bạn trở thành một người tự học tận tụy, kiên quyết và nhanh nhẹn ở bất cứ môn học nào bạn đã chọn, sách sẽ dẫn dắt bạn từng bước tìm kiếm nguồn cảm hứng để học tập, hoạch định, phát triển những thói quen tốt và điều khiển việc học tập của chính mình. Hy vọng bạn có thể sử dụng những kỹ năng rút ra từ cuốn sách này và áp dụng cho bất cứ khóa học nào bạn quan tâm. Và cũng hy vọng rằng cuốn sách sẽ khuyến khích bạn tìm thấy nhiều đề tài, môn học hơn nữa để học hỏi.
“𝙰𝚒 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚑𝚘̣𝚌 – 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚌𝚞̛́ 𝚑𝚊̣𝚗 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚊̀𝚘 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚊́𝚌, 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚝𝚒́𝚗𝚑, 𝚑𝚘𝚊̣̆𝚌 𝚕𝚊𝚒 𝚕𝚒̣𝚌𝚑. 𝙲𝚑𝚒̉ 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚊́𝚒 đ𝚘̣̂ 𝚜𝚊̆̃𝚗 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚝𝚒̀𝚖 𝚔𝚒𝚎̂́𝚖 𝚔𝚒𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚞̛́𝚌 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚞̉ đ𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 đ𝚘́ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚊̂𝚖 𝚝𝚛𝚒́ 𝚜𝚊́𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚘̂́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚘́𝚌 đ𝚊́𝚗𝚑 𝚐𝚒𝚊́. 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚑𝚘̣𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚍𝚊̂̃𝚗 𝚍𝚊̆́𝚝 𝚋𝚘̛̉𝚒 𝚜𝚞̛̣ 𝚔𝚑𝚊𝚘 𝚔𝚑𝚊́𝚝 𝚖𝚊̃𝚗𝚑 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚝 đ𝚎̂̉ đ𝚊̣𝚝 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚛𝚒́ 𝚝𝚞𝚎̣̂ 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚑𝚘̣ 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚗𝚘̂̃ 𝚕𝚞̛̣𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚘𝚊̣𝚌𝚑 đ𝚒̣𝚗𝚑 đ𝚞́𝚗𝚐. 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚞̛̣ 𝚑𝚘̣𝚌 𝚜𝚎̃ đ𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚚𝚞𝚊̉ 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚒́ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚞̛̣ đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚌 𝚑𝚘̣𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚎̂𝚗 𝚗𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚖𝚘̂𝚒 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊́𝚘 𝚍𝚞̣𝚌 𝚌𝚑𝚒́𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛́𝚌.”
--🤟🤟🤟--
🤏𝐶𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑜́ 𝑇𝑆. 𝑁𝑔𝑜̂ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎, 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑟𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̂𝑛 𝑠𝑎́𝑐ℎ, 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦̃ 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢/𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝐵𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦/𝑐𝑜̂ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑦́, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑎. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑜́𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢/𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́ 𝑘ℎ𝑜 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢, đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢, ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆𝑉-𝐶𝐵𝐺𝑉𝑁𝑉 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center