ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tin tức
Thư mục giới thiệu sách mới _ Nhóm Chính trị

THƯ MỤC SÁCH MỚI – NHÓM CHÍNH TRỊ

1. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay/ Trương Giang Long (Ch.b.), Nguyễn Như Hùng, Đinh Ngọc Thạch,... . – H. : Chính trị Quốc gia, 2014.

Từ khóa:Tham nhũng; Phòng chống tham nhũng; Việt Nam

Phân loại:340

2. Chúng tôi học làm ngoại giao/ Mai Văn Bộ. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018.

Từ khóa:Hồ Chí Minh; Quan hệ nước ngoài; Việt Nam

Phân loại:327.597       

3. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế : Hỏi và đáp/ Nguyễn Tấn Vinh. – H. : Chính trị Quốc gia, 2017.

Từ khóa:Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối; Phát triển; Kinh tế; Việt Nam; Sách hỏi đáp

Phân loại:338.9597

4. Hồ Chí Minh : Từ việc nhỏ người học trò nhỏ nhìn từ Thế kỷ XXI/ Phạm Văn Bảy. – H. : Hồng Đức, 2018.

Từ khóa:Hồ Chí Minh; Tiểu sử

Phân loại:923.1597

5.Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. HCM, 2017.

Từ khóa:Đảng Cộng Sản Việt Nam; Xây dựng; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân loại:324.2597075

6.Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam/ Mạch Quang Thắng (Ch.b.), Lê Kim Việt, Đinh Ngọc Quang. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. HCM, 2017.

Từ khoá: Lý luận chính trị; Việt Nam

Phân loại:324.2597075

7.Nhập môn triết học Đông Phương/ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019.

Từ khoá: Triết học Phương Đông; Nghiên cứu

Phân loại:181

8. Những câu chuyện triết lý đặc sắc - Tập 1/ Dương Minh Hào (Ch.b.), Nguyễn Anh Kiên, Kiều Đặng Tố Linh. – Tp Hồ Chí Minh : Văn học , 2018.

Từ khoá: Đạo đức; Kỹ năng sống

Phân loại:158.1

9.Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. – H. : Hồng Đức, 2018.

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Lịch sử; Việt Nam

Phân loại:959.7

10. Những tiểu luận triết học = Philosophical essays / Bertrand Russell. Tái bản lần thứ 6– H. : Khoa học xã hội, 2019.

Từ khoá: Triết học

Phân loại:192

11.Thời dựng Đảng/ Thép Mới. – H. : Tổng hợp Tp. HCM, 2013.

Từ khoá: Đảng Cộng Sản Việt Nam; Chủ nghĩa Cộng sản; Chính trị và chính quyền; Việt Nam

Phân loại:324.2597075

12. Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 (Qua các kỳ đại hội)/ Nguyễn Hoàng Kỳ, Nguyễn Hòa, Nguyễn Minh Thức tuyển chọn. – H. : Hồng Đức, 2016.

Từ khoá: Đảng Cộng Sản Việt Nam; Lịch sử

Phân loại:324.2597075

13.Trò chuyện triết học - Tập 5/ Bùi Văn Nam Sơn . – H. : Tri thức; Công ty sách Thời đại, 2017.

Từ khoá: Đạo đức; Kỹ năng sống

Phân loại:158.1

14.Bác Hồ với học sinh, sinh viên/ Khánh Linh (Tuyển chọn). – H. : Lao động, 2018.

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Kỹ năng sống

Phân loại:305.235

15. Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo)/ Nguyễn Thế Nghĩa (Ch.b). – H. : Chính trị Quốc gia, 2018.

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Tư tưởng chính trị

Phân loại:306.09597   

16. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi (Văn kiện của Đảng về văn hoá)/ Đảng Cộng sản Việt Nam. – H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện; Văn hóa

Phân loại:650.14

 

17. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến biên soạn . – H. : Chính trị Quốc gia, 2011.

Từ khoá: Đảng Cộng Sản Việt Nam; Xây dựng; Đạo đức ; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân loại:324.2597071

18. Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng/ Hà Minh Hồng (Ch.b.). – Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020.

Từ Khóa: Hồ Chí Minh ; Đảng Công sản Việt Nam; Lịch sử; Việt Nam

Phân loại: 959.704092

19. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (Ch.b.). – H. : Chính trị Quốc gia,2018

Từ Khóa: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin; Nguyên lý cơ bản; Giáo trình

Phân loại: 335.430711

20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 02/9/1969)/ Nhiều tác giả. – Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Di chúc; Lịch sử Việt Nam

Phân loại: 959.704092

21. Đời sống mới/ Tân Sinh (Hồ Chí Minh). – Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Văn hóa; Giáo dục đạo đức; Kỹ năng sống

Phân loại: 306.09597

22. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân/ Hồ Chí Minh. – Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Đạo đức; Đạo đức cộng sản

Phân loại: 171.7

23. Lịch sử nước ta/ Hồ Chí Minh . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020

Từ khoá: Việt Nam; Lịch sử

Phân loại:  959.7


24. Sửa đổi lối làm việc
/ X. Y. Z. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Đảng Cộng Sản Việt Nam; Đạo đức cộng sản; Thái độ làm việc

Phân loại: 324.2597071
25. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
/ Trần Ngọc Hiên. – Tái bản. – H. : Chính trị Quốc gia, 2018.

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Giáo trình

Phân loại: 335.423
26. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh (cb), Mạch Quang Thắng , Nguyễn Ngọc Cơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Giáo trình

Phân loại : 335.43460711

27. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan (cb), Trịnh Thị Hạnh; Bùi Thanh Phương ... . - H. : Chính trị Quốc gia, 2018.

Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Đường lối cách mạng; Giáo trình

Phân loại:  324.25970750711

 


SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center