ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Quản lý những thay đổi trong tổ chức
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Đào
Quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp
Tác giả: Lê Văn Sơn, Phan Bảo Long, A Viết Tơ Pơ

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center