ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giá trị của tài liệu lưu trữ: Qua nghiên cứu về
Tác giả: Đỗ Thị Hương Thảo, Vũ Thị Minh Thắng
Góp phần tìm hiểu triết học quản lý
Tác giả: Phạm Ngọc Thanh

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center