Tạp chí tập trung về các vấn đề an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng