ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Liên hệ
 
  • Địa chỉ:  33 XVNT, Đà Nẵng
  • Điện thoại:  (0236) 222.1124 - 106
  • Email: thuviendhdadn@gmail.com.vn
  • Cán bộ phụ trách:
    • Lê Thị Hiệp. Email: hieplt@donga.edu.vn
    • Nguyễn Thị Thùy. Email: thuynt@donga.edu.vn
    • Trần Thị Quỳnh Châu. Email: chauttq@donga.edu.vn
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center