ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Liên hệ
 
  • Địa chỉ:  33 XVNT, Đà Nẵng
  • Điện thoại:  (0236) 222.1127 - 106
  • Email: thuviendhdadn@gmail.com.vn
  • Cán bộ phụ trách:
    • Ths.Lê Thị Hiệp. Email: hieplt@donga.edu.vn. 
    • Trần Thị Nguyện: nguyentt@donga.edu.vn
    • Cộng tác viên Email: vienct@donga.edu.vn
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center