ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Sách mới cập nhật
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (Đồng chủ biên)
Với lý luận khoa học, nội dung phong phú và sâu sắc, cuốn sách có giá trị tham khảo đối với những người làm công tác thực tiễn trong các cơ quan baoe vệ pháp luật, là tài liệu tham khảo cho các sinh viên chuyên ngành Luật của các cơ sở đào tạo, những người giảng dạy và nghiên cứu Luật hình sự cũng như tất cả những ai quan tâm đến pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng.
Cẩm nang soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất 2018
Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn
Cuốn sách do Luật gia Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn theo những quy định mới nhất của Bộ Luật dân sự, Luật Thương mại, Bộ luật Lao động và nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành quy định.
Bình luận khoa học luật đất đai (năm 2013)
Tác giả: Phạm Thị Lan Hương (Ch.b.), Nguyễn Quang Tuyến, Phạm Thị Lan Hương,...
Giải thích một cách khoa học về các quy định của Luật Đất đai, đồng thời cũng nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai ở nước ta trong thời gian tới.
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự)...
Bộ luật tố tụng hình sự
Tác giả: Việt Nam
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng...
Luật đất đai
Tác giả: Việt Nam
Luật Đất đai (sửa đổi) có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều với 11 điểm mới nổi bật. Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013.Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ 01/07/2014
Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp
Tác giả: Phạm Văn Tuyết, Lê Kim Giang
Cuốn sách tạo điều kiện cho người đọc có cách nhìn đa chiều về cùng một vấn đề đang có nhiều tranh luận. Cuốn sách đã tiếp cận một số quan điểm mới cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng
Tác giả: Tuấn Đạo Thanh (Ch.b.), Bùi Ngọc Tú, Trần Phương Anh,...
Bình luận xoay quanh những nội dung : Một số vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là cá nhân; Chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; Ủy quyền với tư cách là một hình thức đại diện; Quyền khác đối với tài sản; Biện pháp đảm bảo thực hiện nghiệp vụ; Bàn về chế định thừa kế.
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b.), Lê Thị Sơn, Trịnh Tiến Việt,...
Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 246) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của các tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm cnf có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
Bộ luật dân sự (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
Tác giả: Việt Nam
Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ luật dân sự bao gồm 27 chương, 689 điều. Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.
Luật hôn nhân và gia đình (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015)
Tác giả: Việt Nam
Bao gồm sắc lệnh nội dung và các điều khoản thi hành. Luật hôn nhân và gia đình 2014 chính thức có hiệu lực và thay thế cho Luật hôn nhân & gia đình 2000. Bao gồm 9 chương, 133 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015.
Luật đầu tư (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015)
Tác giả: Việt Nam
Luật đầu tư được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Luật đầu tư gồm 7 chương 76 điều.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Có hiệu lực từ 01/01/2014)
Tác giả: Việt Nam
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nan đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Luật ngân sách nhà nước (Được thông qua ngày 25/06/2015)
Tác giả: Việt Nam
Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.
Luật tiếp cận thông tin (hiện hành)
Tác giả: Việt Nam
Đây là một đạo luật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp năm 2013- đó là “quyền được biết” của dân (quyền thiết thực nhất, cơ bản nhất của mỗi con người), là dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia (liên quan đến quyền con người). Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.
Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Minh Oanh (ch.b.), Nguyễn Văn Hợi, Lê Đăng Khoa,...
Nội dung cuốn sách gồm các chương sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về vật quyền. Khái quát sự phát triển của chế định vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam
Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Phan Thị Ngọc Minh biên tập
Ngày 25-11-2014, Quốc Hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, gồm 6 chương, 82 điều ( có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 và thay thế luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11).Sách gồm có 2 phần : Luật kinh doanh bất động sản; Văn bản hướng dẫn thi hành
Luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh biên tập
Luật số 36/2005/QH11 ngày 14-6-2005 của Quốc hội; Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại; Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 27-1-2014 của Bộ công thương quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 187/2013/NĐ-CP.
Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành - Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh biên tập
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19-6-2009 của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 5. Luật Sở hữu Trí tuệ số 30/2005/QH12 ngày 29-11-2005 của Quốc hội Các nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu Trí tuệ như sau: - Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23-2-2018; Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31-12-2010; Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29-8-2013; Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày16-8-2010
Luật an ninh mạng
Tác giả: Phan Thị Ngọc Minh biên tập
Luật này gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center