Giới thiệu về sổ tay, các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nội thất, tham khảo các yếu tố đặc trưng, hình thức tổ chức không gian nội thất trong nhà ở truyền thống người Việt, cùng một số công trình tham khảo