Trình bày lịch sử thư viện, quá trình phát triển của thư viện; Bố cục mặt bằng tổ hợp hình khối kiến trúc - thư viện; Nguyên Tắc cơ bản - ý tưởng kiến trúc trong tìm tòi sáng tác công trình thư viện; Kỹ thuật - Ân toàn và kinh tế trong công trình thư viện.