Trình bày phạm vi sử dụng Điều hòa không khí; Những khái niệm cơ bản về không khí ẩm; Các quá trình cơ bản của không khí ẩm trên đồ thị t-d; Tính toán phụ tải lạnh; Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí; Các hệ thống điều hòa không khí; Điều hòa không khí kiểu bay hơi; Các hệ thống thông gió; Tính toán thiết kế ống gió