Giới thiệu khái niệm, mục đích, lịch sử phát triển và phân loại các phương pháp hàn. Hàn hồ quang và thiết bị hàn. Que hàn và những khuyết tật và các phương pháp kiểm tra mối hàn. Kỹ thuật hàn điện, thiết bị hàn hơi, kỹ thuật hàn gang và kim loại màu. Hàn và cắt kim loại bằng khí. Hàn tự động và hàn bán tự động...