Trang thiết bị cần thiết nghiên cứu vi sinh vật và quan sát hình thái vi sinh vật; Phương pháp nhuộm, đo kích thước và đếm tế bào vi sinh vật; Quan sát hình thái và cơ quan sinh sản của nấm, xạ khuẩn và lan tỏa;...