Trình bày hình thái học côn trùng; Sinh lý giải phẫu côn trùng; Sinh vật học côn trùng; Sinh thái học côn trùng; Phân loại côn trùng.