Giới thiệu nội dung và lịch sử ngành vi sinh vật; Giới thiệu các nhóm vi sinh vật gồm có vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm, tảo và virut. Đặc điểm hình thái, cấu trúc tế bào và các hình thức sinh sản của các vi sinh vật; Các đặc điểm sinh lý, sinh hóa và di truyền của vi sinh vật; Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị trong phòng thí nghiệm vi sinh vật.