ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Di truyền và công nghệ tế bào Soma
Tác giả: Nguyễn Như Hiền
Di truyền học
Tác giả: Phạm Thành Hổ
Kỹ thuật gen nguyên lý và ứng dụng
Tác giả: Khuyất Hứu Thanh
Tế bào và các quá trình sinh học
Tác giả: Lê Ngọc Tú, Đỗ Ngọc Liên, Đặng Thị Thu

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center