Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân, năng lượng hạt nhân