ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Discrete mathematics
Tác giả: Richard Johnsonbaugh
This edition has the techniques of proofs woven into the text as a running theme and each chapter has the problem-solving corner. The text provides complete coverage of: Logic and Proofs; Algorithms; Counting Methods and the Pigeonhole Principle; Recurrence Relations; Graph Theory; Trees; Network Models; Boolean Algebra and Combinatorial Circuits; Automata, Grammars, and Languages; Computational Geometry. For individuals interested in mastering introductory discrete mathematics.
Logic học đại cương
Tác giả: Nguyễn Như Hải
Những vấn đề nâng cao trong mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần
Tác giả: Joseph F. Hair, Marko Sarstedt, Christian M. Ringle, Siegfried P.Gudergan
Tổng quan về sự phát triển gần đây và đang nổi lên trong PLS-SEM; Giới thiệu và đánh giá mô hình nâng cao; Mô hình hóa tính không đồng nhất quan sát được và không quan sát được.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center