Vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kỹ thuật công nghiệp