Trình bày những kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng, tĩnh học chất lỏng, cơ sở động học môi trường liên tục, động lực học chất lỏng, chuyển động 1 chiều của chất lỏng không nén được, của chất khí...