Trình bày những nội dung cơ bản để tính toán, thiết kế các đường phố đô thị cùng các công trình hạ tầng có liên quan; Trình bày toàn bộ các phương thức và phương tiện của hệ thống vận chuyển giao thông công cộng đã và đang được sử dụng hiện nay.