Tập hợp các kết quả nghiên cứu, bài viết , bài phát biểu, trả lời phỏng vấn...của tác giả được chọn lọc từ hai cuốn hồi ký được ấn hành năm 2010 và năm 2015.