ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình tội phạm học
Tác giả: Lê Thị Sơn (cb)
Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của tội phạm học; Qúa trình hình thành và phát triển của tội phạm học; Phương pháp nghiên cứu của tội phạm học; Tình hình tội phạm; Nguyên nhân của tội phạm; Nhân thân người tội phạm; Nạn nhân của tội phạm;..
Giáo trình tội phạm học
Tác giả: Lê Thị Sơn (ch.b.), Dương Tuyết Miên, Nguyễn Ngọc Hoà...
Trình bày khái niệm và nhiệm vụ của tội phạm học. Quá trình hình thành, phát triển và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Tình hình tội phạm, nguyên nhân của tội phạm, thân nhân người phạm tội, nạn nhân của tội phạm và các hoạt động phòng ngừa tội phạm

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center