Giới thiệu một số vấn đề chung về công tác xã hội nhóm; Nền tảng lý thuyết trong công tác xã hội nhóm; Tiến trình công tác xã hội nhóm; Một số kỹ năng cơ bản và kỹ thuật tác nghiệp trong công tác xã hội nhóm.