ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bộ luật lao động
Tác giả: Việt Nam
Cung cấp toàn văn Bộ luật lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn...
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Kim Thanh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Giáo trình luật lao động Việt Nam
Tác giả: Lưu Bình Nhưỡng (cb)
Khái quát về luật lao động Việt Nam; Các quan hệ pháp luật lao động; Cơ chế ba bên; Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động; Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động; Việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; ....
Giáo trình luật lao động Việt Nam
Tác giả: Lưu Bình Nhưỡng (ch.b.), Đỗ Ngân Bình, Nguyễn Hữu Chí,...
Khái quát về luật lao động Việt Nam; Các quan hệ pháp luật lao động; Cơ chế ba bên; Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động; Công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động; Việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; ....
Giáo trình luật lao động Việt Nam
Tác giả: Lưu Bình Nhưỡng (cb)
Giới thiệu khái quát chung về luật lao động Việt Nam và những vấn đề liên quan đến lao động như: quan hệ pháp luật, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước, công đoàn, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi...
Hỏi đáp về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tác giả: Bộ Lao động - Thương binh xã hội
Gồm những câu hỏi đáp về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện: Đối tượng tham gia, quyền và trách nhiệm; chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và tử tuất; quỹ bảo hiểm xã hội; trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết bảo hiểm xã hội...
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục
Tác giả:
Trình bày các quy định chung về thanh tra, về thanh tra trong lĩnh vực giáo dục, về chống tham nhũng, tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, về thanh tra, kiểm tra tài chính, về xử phạt vi phạm hành chính
Hướng dẫn công tác quản lý trong nhà trường những quy định mới nhất dành cho hiệu trưởng năm học 2008-2009
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo dự án phát triển giáo viên THPT&TCCN
Luật bảo hiểm xã hội
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội gồm các qui định chung và qui định cụ thể về quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội tự nguyện; quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội; trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội; điều khoản thi hành
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Tác giả: Văn Thị Thanh Hương, Trần Quốc Thắng biên tập
Luật bảo vệ môi trường
Tác giả: Văn Thanh Hương biên soạn
Luật bảo hiểm xã hội
Tác giả: Văn Thanh Hương biên tập
Giới thiệu toàn văn Luật Bảo hiểm xã hội gồm các qui định chung và qui định cụ thể về quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội tự nguyện; quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội; trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội; điều khoản thi hành
Tìm hiểu luật bảo hiểm xã hội
Tác giả: Bùi Dương Minh
Trình bày nội dung luật bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center