ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Chính sách thuế 2017
Tác giả: Bộ tài chính
Thuế và kế toán thuế 2011 (Áp dụng cho các Doanh nghiệp Việt Nam)
Tác giả: Võ Văn Nhị
Tổng quan về mối qheejheejgiwuax kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu thuế ở doanh nghiệp; Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; Thuế và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế và kế toán thuế xuất nhập khẩu; Thuế và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp;...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center