ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Chủ nghĩa xã hội khoa học : Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992
Tác giả: Phạm Quang Thái,...(bs)
Sơ lược lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Sứ mệnh của giai cấp công nhân. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hệ thống chính trị vafneenf dân chủ xã hội chủ nghĩa,...
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh(Dùng trong các trường ĐH, CĐ)
Tác giả: Lê Mậu Hãn,..[và những người khác]
Trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; Về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;...
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: Trần Ngọc Hiên

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center