ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
international business
Tác giả: Donald A ball Wendell H McCulloch
Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006)
Tác giả:
" Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo tổng kết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nội dung báo cáo về bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta, những thành tựu, hạn chế, bài học của 20 năm đổi mới, công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta"
Công tác tham mưu tại các cơ quan Đảng trung ương : một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Văn An, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa,..
Tập hợp các bài tham luận tại hội thảo; Tập trung bàn về thực trạng công tác tham mưu trong những năm qua; Nhận diện các yêu cầu, đòi hỏi ở tầm cao mới đối với công tác tham mưu; Thảo luận các giửi pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương...
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Trung tâm đào tạo từ xa
International business law and its environment
Tác giả: schaffr earle agusti
Sổ tay công tác Đảng viên
Tác giả:
" Gồm những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác Đảng như: tìm hiểu về WTO và danh sách các thành viên, danh bạ điện thoại của các tổ chức và cấp uỷ, kế hoạch và triển khai cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" kèm theo phần ghi chép để ghi việc họp chi bộ hàng tháng"
Tài liệu nghiên cứu văn kiện đại hội IX của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên
Tác giả:
"Các vấn đề chủ yếu trong văn kiện Đại hội IX của Đảng: tình hình đất nước 5 năm qua, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục, khoa học, quốc phòng an ninh..."
Văn kiện hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khoá XI
Tác giả:
Văn kiện hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương khoá XI,bao gồm lời phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ chính trị về ý kiến của Trung ương,...
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
Tác giả: Đảng Cộng Sản Việt Nam

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center