Tổng quan về vấn đề các yếu tố tâm lý xã hội trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Một số yếu tố tâm lý xã hội cần chú ý trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh