Định nghĩa tính thanh khoản, rủi ro thanh khoản và mối quan hệ của nó với khả năng thanh toán. Vấn đề thanh khoản trong bối cảnh chính sách kinh doanh và tài chính. Thanh khoản và tính rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Khung chính sách cho thanh khoản. Quản lý thanh khoản...