ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Business statistics
Tác giả: Black asau adjaye khan perera edwards haris
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
Tác giả: Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
Giáo trình lý thuyết thống kê
Tác giả: Trần Ngọc Phác, Trần Thị Kim Thu
Giáo trình lý thuyết thống kê
Tác giả: Tô Phi Phượng
Giáo trình lý thuyết thống kê
Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm Nguyễn Công Nhự
Giáo trình nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Trọng Hải (Ch.b.)
Gồm 2 phần: Nguyên lý thống kê : Trình bày những vấn đề chung về thống kê, thống kê mô tả, các vấn đề chung và phương pháp phân tích, dự đoán thống kê. Thống kê doanh nghiệp : Trình bày những vấn đề cơ bản về thống kê doanh nghiệp, điều tra thống kê trong doanh nghiệp và thống kê, phân tích.
Giáo trình lý thuyết thống kê
Tác giả: Nguyễn Hoàng Oanh, Nguyễn Văn Thạch
Niên giám thống kê 2000
Tác giả: Tổng cục Thống kê

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center