Trình bày nội dung về khu vực công, người làm việc trong khu vực công; một số vấn đề cơ bản về đạo đức công chức; đạo đức công chức trong thực thi công vụ; đạo đức công chức ở một số nước trên thế giới và bàn về việc xây dựng đạo đức