ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Ngôn ngữ báo chí
Tác giả: Vũ Quang Hào
Những tác phẩm tiêu biểu được giải thưởng sách Việt Nam
Tác giả: Hội xuất bản Việt Nam
Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: 1- Những tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Việt Nam (từ 2005 - 2011); 2- Giới thiệu các nhà xuất bản và một số cơ sở in; 3- Quy chế Giải thưởng Sách Việt Nam.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center