Sách gồm 14 bài, được chia nội dung thành 3 học trình : Sinh lý học đại cương và dịch thể; Sinh lya học cơ quan và hệ thống cơ quan; Sinh lya học hệ thống điều hòa chức năng và sinh ý học sinh sản.