Trình bày những nét cơ bản về sinh học màng tế bào. Sinh học phân tử receptor màng tế bào. Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc.