Nội dung bao gồm 15 bài, mỗi bài là mỗi chủ điểm, như : Máy tính cá nhân; Trực tuyến, truyền dữ liệu; Lập trình và ngôn ngữ học; ...