ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
15 Năm nhà xuất bản Đà nẵng (1984-1999)
Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Đà nẵng. Nhà xuất bản Đà nẵng
Almanach Lịch sử văn hóa truyền thống Việt nam
Tác giả: Tạ Ngọc Liễn, Đỗ Văn Ninh, Bùi Thiết, Trương Thâu
Bút ký triết học
Tác giả: VI LÊ NIN
Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006)
Tác giả:
" Giới thiệu một số văn bản chỉ đạo tổng kết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nội dung báo cáo về bối cảnh ra đời và quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng ta, những thành tựu, hạn chế, bài học của 20 năm đổi mới, công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta"
Các bảng tính toán thủy lực
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
Cuốn sách"các bảng tính toán thủy lực" nhằm giới thiệu các bảng dùng để tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước. việc sử dụng các công thức cho các loại ống thủy tinh, ống thép, gang,ống nhựa thủy tinh đã được kiểm nghiệm tại Viện nghiên cứu cấp thoát nước, thủy công, và địa chất thủy văn toàn Liên xô và được ghi nhận trong các tài liệu tiêu chuẩn trước đây của Liên xô
Chủ nghĩa xã hội khoa học : Đề cương bài giảng dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng từ năm học 1991-1992
Tác giả: Phạm Quang Thái,...(bs)
Sơ lược lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác. Sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Sứ mệnh của giai cấp công nhân. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hệ thống chính trị vafneenf dân chủ xã hội chủ nghĩa,...
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Vượng… [và những người khác]
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Vượng… [và những người khác]
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Thêm
Chủ nghĩa cộng sản khoa học từ điển
Tác giả: Viện sĩ A M ru mi an txep
Cẩm nang người thư ký hiện đại
Tác giả: Trường Giang, Trần Hằng
Chân dung người thư ký hoàn hảo
Tác giả: Hoàng Phúc
Chính phủ trong nhà nước pháp quyền
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung

Page 1/14  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center