ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Microsoft Windows Vista visual encyclopedia
Tác giả: Chase, Kate J.
Microsoft Windows Vista visual encyclopedia
Tác giả: Chase, Kate J.
My Space Visual Quick Tips
Tác giả: Paul McFedries and Sherry Willard Kinkoph
Mạng máy tính và các hệ thống mở
Tác giả: Nguyễn Thúc Hải
Giới thiệu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, trình bày chi tiết mô hình tham chiếu 7 tầng của ISO về nối kết các hệ thống mở. kỹ thuật mạng cục bộ. Trình bày về Internet và họ giao thức TCP/IP, khái niệm cơ bản mạng tích hợp dịch vụ số
Microsoft exchange 2000 server
Tác giả: Barry Gerber
Trình bày những hiểu biết và cách lập kế hoạch; cài đặt; phân tích khách hàng triển vọng; những vấn đề cơ bản trao đổi và tổ chức máy chủ.
MySpace Visual quick tips
Tác giả: Paul McFedries, Sherry Willard KinKoph
Giới thiệu MySpace; MySpace.com ; Web sites - Thiết kế, Mạng xã hội - Tài nguyên mạng máy tính ; Xuất bản trên web - Sổ tay, sách hướng dẫn, ...
Modern Industrial Automation Software Design = Thiết kế phần mềm tự động hóa công nghiệp hiện đại
Tác giả: Lingfeng Wang, Kay Chen Tan
Nguyên lý thiết kế của các hệ thống tự động hóa công nghiệp hiện đại;đọc phần mềm ứng dụng trên thế giới
MCSE : quản trị dịch vụ thư mục Windows 2000
Tác giả: Anil Desai, James Chellis
Mastering Windows 2000 Registry
Tác giả: Peter D. Hipson
Adjusting the Windows UI through registry settings; Using the registry in networking; Optimizing performance by editing registry settings; Working with registry tools; Recovering from disasters; Eliminating unwanted keys, entries, applications, and files; Taking advantage of the registry in your own programs; Tracking registry changes made by applications; Navigating registry entries.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center