Giới thiệu và hướng dẫn cách xây dựng và triển khai một ứng dụng mạng Java bằng những công nghệ lập trình hiện đại. Giới thiệu các khái niệm mới như: RMI, CORBA, XML,...JDBC từ lý thuyết cho đến cài đặt thực tế.