"ồm các bài giảng của chuyên ngành quản lý điều dưỡng: tổ chức ngành điều dưỡng, các mô hình phân công chăm sóc, vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng bệnh viện, điều dưỡng trưởng khoa..."