Những vấn đề chung về cung cấp điện. Tính toán phụ tải điện. Mạng điện xí nghiệp. Trạm biến áp. Tính toán điện. Tính trọn các phần tử hạ áp trong hệ thống cung cấp điện. Chiếu sáng công nghiệp. Nâng cao hệ số công suất trong xí nghiệp công nghiệp