ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
The Hidden Power of Photoshop Elments 3
Tác giả: Lynch, Richard
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2006-2007
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản của giáo dục và đào tạo giai đoạn từ năm 2001 đến 2006 và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2008-2009
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2008-2009, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2009-2010
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2009-2010, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.
Thống kê Giáo dục và Đào tạo năm học 2007-2008
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Giới thiệu những chỉ số cơ bản và những số liệu giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, giáo dục Nghề nghiệp, giáo dục Đại học và Sau đại học năm học 2007-2008, thông qua hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh về trường, lớp, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong cả nước.
Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL trường Đại học - Chuyên đề : Giáo dục Đại học Việt Nam và hội nhập WTO
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện quản lý giáo dục
Trình bày giáo dục học đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập WTO. Tổng quan về giáo dục đại học thế giới. Chiến lược trong giáo dục. Mô hình quản lý và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
Tài liệu tham khảo cho hội thảo : Đánh giá - Xếp hạng các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam
Tác giả: Ban liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center