Trình bày cơ sở lý luận về gắn kết giữa trường Đại học (ĐH) với Doanh nghiệp (DN) trong đào tạo ĐH. Môt số mô hình, kinh nghiệm trong và ngoài nước về gắn kết giữa các trường ĐH với DN trong đào tạo ĐH. Thực trạng về gắn kết giữa các trường ĐH với DN trong đào tạo ĐH tại khu vực miền Trung Việt Nam. Đề xuất mô hình và giải pháp gắn kết giữa các trường ĐH với DN trong đạo tạo ĐH tại khu vực miền Trung Việt Nam.