ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Go for it! Book4
Tác giả: Nunan, David
Go for it! Student Book4
Tác giả: Nunan, David
Getting there: Tasks for Academic
Tác giả: Evans, Jacqueline R
Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần III : Một số vấn đề tâm lý học và giáo dục học ứng dụng trong quản lý giáo dục
Tác giả: Mai Quang Tâm (Ch.b.), Đinh Thị Mai
Trình bày tâm lý học và giáo dục học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Một số ứng dụng tâm lý học, giáo dục học trong quản lý trường tiểu học; Một số vấn đề về tâm lý học nhân cách, tâm lý học lứa tuổi và ứng dụng trong quản lý giáo dục.
Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học - Học phần II : Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục
Tác giả: Mai Quang Tâm (Ch.b.), Nguyễn Cảnh Sơn, Lục Thị Nga,...
Gồm từ bài 6 đến bài 9. Trình bày đại cương về quản lý hành chính nhà nước; đại cương về quản lý giáo dục; quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo; hệ thôgs văn bản quản lý hành chính nhà nước xây dựng và quản lý văn bản ở trường tiểu học.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center