ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
DVD Studio Pro 2 Solutions
Tác giả: Sadun, Erica
Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong giáo dục : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Đức Chính (c.b), Đào Thị Hoa Mai, Phạm Thị Nga, Trần Xuân Bách
Giới thiệu khoa học đánh giá trong giáo dục, dạy học và quản lí hoạt động đánh giá trong dạy học.
Đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giới thiệu về chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 và các văn bản quan trọng đối với hoạt động của các trường đại học, cao đẳng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center