ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Spanish for Dummies
Tác giả: Susana Wald
Learn Latin American Spanish quickly and painlessly
Cẩm nang phương pháp sư phạm
Tác giả: Đinh văn Tiến
Creative Style Profle
Tác giả: Kaye, Beverly
DVD Studio Pro 2 Solutions
Tác giả: Sadun, Erica
Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong giáo dục : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Đức Chính (c.b), Đào Thị Hoa Mai, Phạm Thị Nga, Trần Xuân Bách
Giới thiệu khoa học đánh giá trong giáo dục, dạy học và quản lí hoạt động đánh giá trong dạy học.
Go for it! Book4
Tác giả: Nunan, David
Go for it! Student Book4
Tác giả: Nunan, David
Getting there: Tasks for Academic
Tác giả: Evans, Jacqueline R
Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Xuân Hải
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản cần nhận thức khi triển khai quá trình dạy học. Phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và dạy học phù hợp với học chế tín chỉ đối với giáo dục đại học. Phương thức tổ chức giờ tín chỉ; các kỹ thuật hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong học tập và kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên lớp trong học chế tín chỉ
Photoshop CS2 Before
Tác giả:
The Hidden Power of Photoshop Elments 3
Tác giả: Lynch, Richard

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center