ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
1200 thuật ngữ pháp lý Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
Giới thiệu các thuật ngữ chủ yếu đang được sử dụng trong 10 lĩnh vực pháp luật, đó là : Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Kinh tế, Tài chính, Quản lý nhà nước, Lao động, Quốc tế và tố tụng dân sự.
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện- Dao động- Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Bộ luật dân sự : mới nhất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Tác giả:
Trình bày nội dung bộ luật dân sự mới nhất gồm : Những quy định chung; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; và các điều khoản thi hành.
Bộ luật dân sự
Tác giả:
Trình bày những quy định chung của bộ luật dân sự; Tài sản và quyền sở hữu; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Thừa kế; Quy định về chuyển quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Lệ Huyền biên tập
Trình bày nội dung những quy định chung; Nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự; Những nguyên tắc cơ bản; Cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; Người tham gia tố tụng; Chứng cứ; Những biện pháp ngăn chặn;...
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 : sửa đổi , bổ sung năm 2011
Tác giả: Hoàng Thị Tuyết biên soạn
Trình bày những quy định chung bộ luật tố tụng dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm; Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm;
Bộ luật dân sự
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Trình bày nội dung bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua 2005, bao gồm 777 điều, với các mục: qui định chung, những nguyên tắc cơ bản, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, tài sản và quyền sở hữu, vấn đề thừa kế, quyền sử dụng đất, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Bộ luật hình sự năm 1999 : được sủa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: Trần Hà Thanh biên tập
Trình bày nội dung bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 bao gồm 344 điều với các phần điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp, thời hiệu thi hành bản án, các tội xâm phạm an ninh quốc gia...
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Giới thiệu điều khoản cơ bản của Luật hình sự, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt...
Bình luận khoa học bộ luật dân sự của nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn (c.b), Vương Thanh Thúy, Chu Thị Lam Giang,...
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp
Tác giả: Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn
Phân tích nội dung từng khoản của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đánh giá, nhận định tính phù hợp giữa lý luận và thực tiễn các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự, chỉ ra những điểm bất cập giữa điều luật đó với điều luật liên quan trong Bộ luật tố tụng dân sự hoặc với các quy định của luật chuyên ngành
Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Kim Thanh
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Bộ luật dân sự (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017)
Tác giả: Việt Nam
Bộ luật dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ luật dân sự bao gồm 27 chương, 689 điều. Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hòa (Ch.b.), Lê Thị Sơn, Trịnh Tiến Việt,...
Thông qua việc phân tích, bình luận từng điều luật của 07 chương thuộc phần các tội phạm (từ Điều 108 đến Điều 246) Bộ luật hình sự, cuốn sách phản ánh quan điểm của các tác giả về những nội dung mới, những sửa đổi mang tính tích cực của Bộ luật, đồng thời cũng đề cập đến một số điểm cnf có thể có ý kiến đa chiều để bạn đọc tiếp cận.
Bình luận một số quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 có liên quan trực tiếp đến hoạt động công chứng
Tác giả: Tuấn Đạo Thanh (Ch.b.), Bùi Ngọc Tú, Trần Phương Anh,...
Bình luận xoay quanh những nội dung : Một số vấn đề pháp lý xoay quanh chủ thể là cá nhân; Chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân; Ủy quyền với tư cách là một hình thức đại diện; Quyền khác đối với tài sản; Biện pháp đảm bảo thực hiện nghiệp vụ; Bàn về chế định thừa kế.
Bộ luật tố tụng hình sự
Tác giả: Việt Nam
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng...
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là việc dân sự)...
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Tác giả: Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (Đồng chủ biên)
Với lý luận khoa học, nội dung phong phú và sâu sắc, cuốn sách có giá trị tham khảo đối với những người làm công tác thực tiễn trong các cơ quan baoe vệ pháp luật, là tài liệu tham khảo cho các sinh viên chuyên ngành Luật của các cơ sở đào tạo, những người giảng dạy và nghiên cứu Luật hình sự cũng như tất cả những ai quan tâm đến pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng.

Page 1/9  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center