ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Negotiation: The art of getting what you want
Tác giả: Michael Schatzki, Wayne R. Coffey
Những nét tâm lý xã hội lý thú và nghệ thuật làm vợ
Tác giả: Nguyễn Quang Hà… [và những người khác]
Nhập môn tâm lý học xã hội Mácxit - Tập 2
Tác giả: H. Hipso, M.Phorvec
Trình bày những khía cạnh của việc nâng cao năng suất lao động trong hợp tác; Thái độ và nhân cách một thành tố tâm lý xã hội của năng suất; Sự phối hợp xem như một thành phần tâm lý xã hội của năng suất.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center