ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình Kế toán Tài chính Quyển 3
Tác giả: Đặng Ngọc Vàng Ch.b
Trình bày các nội dung về kế toán tài chính như: kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán phải thu - trả nội bộ, kế toán thuế, bảng cân đối kế toán...
Giáo trình lý thuyết và thực hành tin học văn phòng - Tập 3 : Excel XP, Q2
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Giới thiệu lý thuyết và thực hành Excel bao gồm: tạo biểu tính theo mẫu, cơ sở dữ liệu, chèn hình ảnh vào bảng tính, kết hợp Excel với Word, Access, chèn Excel vào Powerpoint, truy cập Excel trên Internet, những tính năng cao cấp, chia sẻ và bảo vệ bảng tính
Giáo trình nguyên lý thẩm định giá
Tác giả: Hay Sinh, Trần Bích Vân
Tổng quan về thẩm định giá; Phân loại tài sản thẩm định giá; Cơ sở giá trị và các nguyên tắc thẩm định giá, Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá; thực trạng ngành thẩm định giá ở Việt
Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab
Tác giả: Trần Thị Thục Linh, Đặng Hoài Bắc
Giới thiệu tín hiệu và hệ thống rời rạc; Biểu diễn hệ thống và tíhiêurj rời rạc trong miền z; Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục; Biễu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc.
Giáo trình hệ thống thông tin đất đai
Tác giả: Phạm Văn Vân
Trình bày lý thuyết về hệ thống thông tin đất đai; Thực hành hệ thống đất đai.
Giáo trình kỹ thuật sữa chữa ô tô máy nổ
Tác giả: GSTS Nguyễn Tất Tiến
Giáo trình cao học quản trị kinh doanh quốc tế
Tác giả: Hà Nam Khánh Giao
Trình bày tổng quan về kinh doanh quốc tế. Các hoạt động kinh doanh quốc tế. Kỷ nguyên toàn cầu hoá. Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế. Quản trị chiến lược quốc tế. Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế. Liên minh chiến lược quốc tế. Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế. Quản trị marketing quốc tế...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center