ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Biological Psycholohy
Tác giả: Jame W.Kalat
Bài giảng xã hội học đại cương
Tác giả: Nguyễn Thị Diễn (Ch.b.), Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Minh Khuê,
Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, về các phạm trù cơ bản của xã hội học, về một số chuyên ngành của xã hội học và về phương pháp nghiên cứu xã hội học.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center