ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
300 điệu lý Nam Bộ
Tác giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang
Giáo trình Kế toán Tài chính Quyển 3
Tác giả: Đặng Ngọc Vàng Ch.b
Trình bày các nội dung về kế toán tài chính như: kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán phải thu - trả nội bộ, kế toán thuế, bảng cân đối kế toán...
Giáo trình quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự
Human Resource Management
Tác giả: Robert L.Mathis, John H.Jackson
Introduction to Structured Finance
Tác giả: Frank J. Fabozzi, Henry a. Davis, Moorad Choudhry
Includes bibliographical references and index

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center