ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
300 điệu lý Nam Bộ
Tác giả: Lư Nhất Vũ, Lê Giang
Giáo trình Kế toán Tài chính Quyển 3
Tác giả: Đặng Ngọc Vàng Ch.b
Trình bày các nội dung về kế toán tài chính như: kế toán các khoản đầu tư tài chính, kế toán phải thu - trả nội bộ, kế toán thuế, bảng cân đối kế toán...
Giáo trình quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự
Human Resource Management
Tác giả: Robert L.Mathis, John H.Jackson
Internal Combustion: The Story of a Marriage and a Murder in the Motor city
Tác giả: Joyce Maynard
On Mother"s Day night, 2004, award-winning fourth grade teacher Nancy Seaman left the Tudor home she shared with her husband of thirty two years in the gated community of Farmington Hills, near Detroit, Michigan, and drove in a driving rain storm to Home Depot, to purchase a hatchet. Three days later, police discovered the mutilated body of Bob Seaman - a successful auto industry engineer, softball coach and passionate collector of vintage Mustangs - in the back of the family"s Ford Explorer
Introduction to Structured Finance
Tác giả: Frank J. Fabozzi, Henry a. Davis, Moorad Choudhry
Includes bibliographical references and index

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center